Blog

Cross Trade Shipments

aktualności

Kiedy mówimy o spedycji i transporcie międzynarodowym, najczęściej zakładamy, że chodzi o zwyczajny eksport lub import towarów. W tych przypadkach z jednej strony łańcucha logistycznego mamy naszego klienta, działającego na terenie Polski, z drugiej zaś jego odbiorców albo dostawców, których magazyny znajdują się za granicą naszego kraju. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich spotykanych sytuacji. Możliwy jest przecież transport na zlecenie klienta posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej pomiędzy dwoma innymi krajami należącymi do wspólnoty albo wręcz pomiędzy krajami poza obszarem Unii.

Cross Trade Shipments – możliwe warianty

Podział kategorialny przesyłów międzynarodowych wygląda następująco:

Operacje trójstronne wewnątrz UE

Wszystkie trzy strony: producent, odbiorca i organizator transportu mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej, choć w różnych krajach.

Operacje pozawspólnotowe mieszane

Producent lub dostawca towaru mają siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, natomiast organizator transportu i odbiorca znajdują się w UE.

Czyste operacje pozawspólnotowe

Ani producent (dostawca), ani odbiorca towaru nie mają siedziby na terenie Unii Europejskiej, natomiast organizator transportu jest zarejestrowany w kraju członkowskim.

Każdy ze wspomnianych scenariuszy ma wady i zalety oraz generuje koszty, które w zestawieniu z innymi wariantami mogą się okazać wyraźnie niższe. Magia logistyki polega między innymi na tym, że dobry operator potrafi zaplanować trasy i harmonogram dostaw tak, by towar został przemieszczony możliwie najszybciej i najtaniej. Co więcej, jeśli transport jest częścią łańcucha dostaw i jego powtarzalność decyduje o ciągłości procesu produkcji, skutecznie wskaże rozwiązania obarczone minimalnym ryzykiem.

W Smart Cargo Solutions wiemy, że nieustanne monitorowanie rynku umożliwia nam planowanie z wyprzedzeniem. Możemy ostrzec klientów o potencjalnych utrudnieniach i zawczasu zaproponować modyfikację trasy czy zmianę środka transportu. Będzie to wskazanie jednorazowe albo zalecenie na dłuższy czas, do ustąpienia przeszkód lub zaistnienia nowych okoliczności.

Cross Trade Shipments – studium przypadku

Wracając jednak do tytułowego Cross Trade Shipments… Czym, najkrócej ujmując, jest ten rodzaj spedycji? Otóż polega on na organizacji transportu w taki sposób, że ani producent towaru, ani jego odbiorca nie ma siedziby na terenie państwa, w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo zlecające transport.

Wyobraźmy sobie teraz hipotetyczną firmę sprzedającą towar wytwarzany za granicą. Takie przedsiębiorstwo może kupić dany produkt, importować go, a następnie sprzedać i eksportować do kraju ostatecznego przeznaczenia. Znacznie prościej (i taniej) osiągnie swój cel, jeśli ominie dwa pośrednie etapy: importu i ponownego eksportu. Zamiast tego przedsiębiorca może towar wysłać wprost z magazynu producenta do odbiorcy, co znacznie skróci łańcuch dostaw, przyspieszy transport i zredukuje koszty operacyjne. Uprości też formalności związane z cłem i podatkami.

Ewidentne korzyści wynikające z dopasowania modelu do sytuacji biznesowej naszego klienta możemy osiągnąć dzięki doskonałej znajomości rynku i prawa obowiązującego nie tylko w Polsce i UE, ale także poza jej granicami. Liczba możliwych kombinacji jest tak duża, że optymalizacja transportu wymaga sprawnej współpracy pomiędzy wieloma podmiotami zlokalizowanymi w różnych miejscach na świecie. Każdy z nich jest specjalistą na własnym obszarze. Dopiero suma wiedzy ekspertów stwarza wartość dodaną, którą proponujemy naszym klientom.

World Cargo Alliance – wachlarz możliwości

Smart Cargo Solutions należy do World Cargo Alliance (WCAworld), największej na świecie sieci spedycyjnej. Na WCAworld, międzynarodową organizację zrzeszającą operatorów logistycznych z całego globu, składa się ponad 10 950 biur zlokalizowanych w 193 krajach. Przynależność do WCA i dogłębna znajomość specyfiki takich usług sprawia, że możemy zaproponować naszym klientom transport przesyłek pomiędzy dowolnie wybranymi miejscami na świecie, poza tym ułatwia nam wybór agentów, których kompetencje i możliwości będą najlepiej odpowiadały potrzebom naszych klientów.

Działając wspólnie, opieramy się na wzajemnym zaufaniu – w rezultacie możemy błyskawicznie nawiązać kontakt, rozpoznać aktualną sytuację we wskazanym rejonie świata i znaleźć najlepsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie oraz przewoźników, którzy je zrealizują. Bez względu na to, czy będzie to transport drogowy, morski, lotniczy czy łączący wszystkie te możliwości. Wykorzystujemy efekt synergii dla zwiększenia naszego potencjału oraz zysku naszych klientów.

Zaufali nam