Blog

import wyrobów ze stali i żelaza

Import wyrobów z żelaza i stali – ważna aktualizacja!

aktualności

Przedsiębiorcy importujący towary spoza Unii Europejskiej powinni zwrócić uwagę na fakt, że 30 września 2023 r. wszedł w życie artykuł 3g (d) rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 o przywozie lub zakupie, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali, których składowe pochodzą z Rosji.

Rozporządzenie powstało, aby ograniczyć eksport z Rosji i w ten sposób zmniejszyć jej zdolność do prowadzenia wojny w Ukrainie. Wpływa ono nie tylko na przedsiębiorców, którzy kupowali materiały, półprodukty i produkty bezpośrednio w Rosji – dotyczy wszystkich podmiotów, które decydują się na import wyrobów z żelaza i stali.

Dla przypomnienia przytaczamy brzmienie artykułu 3g (d):

„1. Zakazuje się: (…)

  1. d) przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji wymienione w załączniku XVII; w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90, zakaz ten stosuje się od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 i od dnia 1 października 2024 r. dla kodów CN 7207 12 10 i 7224 90”.

Jak widać, intencją autorów rozporządzenia było zniechęcenie „państw trzecich” do kupowania wyrobów z żelaza i stali w Rosji. Od 30 września 2023 r. państwa te nie mogą sprzedawać wykonanych przy ich użyciu wyrobów krajom należącym do Unii Europejskiej.

Import wyrobów z żelaza i stali – jakie dokumenty przygotować?

Na stronie Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów można znaleźć informacje, że nie ma zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających pochodzenie materiałów używanych do produkcji wyrobów z żelaza i stali, których dotyczą sankcje.

MTC

Uznaje się, że najbardziej wiarygodnym dokumentem – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – będzie świadectwo MTC. To świadectwo badania materiału (ang. material test certificate), znane również jako świadectwo badania zakładu produkcyjnego (ang. mill test certificate).

List gwarancyjny

Zważywszy na fakt, że uzyskanie świadectw MTC dla każdej przesyłki, zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania Rozporządzenia, może być utrudnione, dopuszcza się wykorzystanie jako dowodów także innych dokumentów, w tym specjalnego listu gwarancyjnego, oświadczenia bądź deklaracji. Powinny one być sporządzone przy zachowaniu należytej staranności przez eksportera lub producenta i potwierdzać, że przywożony produkt nie zawiera rosyjskiej stali ani żelaza.

Inne dokumenty

Ponieważ sprowadzane produkty mogą mieć różny charakter i stopień złożoności, wg polskiego Departamentu Ceł MF za dowody uznawane są także faktury, deklaracje dostawcy, certyfikaty jakości, dokumenty celne kraju wywozu, korespondencja handlowa, opis produkcji, deklaracje producenta lub klauzule wyłączające w umowach zakupu itp., z których będzie wynikało, że przywożone produkty nie naruszają postanowień art. 3 g ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W razie wątpliwości można też skorzystać ze wskazówek i wytycznych zwartych bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej: Frequently asked questions on the import, purchase & transfer of listed goods concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine and Belarus’ involvement in it (europa.eu).

Praktyka SMART Cargo Solutions

Przy realizowaniu zleceń spedycyjnych dla naszych Klientów współpracujemy z RUSAK / Custom Support Group B.V., wiodącego cyfrowego dostawcy usług celnych w Europie.

Operujemy w oparciu o przygotowany przez nich list gwarancyjny. Nasi Klienci mogą go podpisać „na stałe”, unikając w ten sposób wypełniania dodatkowego dokumentu każdorazowo przy odprawie. Szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania Klienci SMART Cargo Solutions mogą otrzymać bezpośrednio u swojego opiekuna handlowego.

Zaufali nam